Skip to content

Badanie kliniczne abciximabu w elektywnej przezskórnej interwencji wieńcowej po wcześniejszym leczeniu klopidogrelem ad 5

1 rok ago

493 words

Zawał mięśnia sercowego wystąpił u 4 procent pacjentów w grupie abciximabu (40 pacjentów) i 4 procent pacjentów w grupie placebo (41 pacjentów, p = 0,91), a duży zawał mięśnia sercowego wystąpił u 18 pacjentów (2 procent) i 16 pacjentów (1 procent), odpowiednio (P = 0,73). Dziesięciu pacjentów (1 procent) w grupie abciximabu i siedmiu pacjentów (1 procent) w grupie placebo (P = 0,46) wymagało pilnej rewaskularyzacji z powodu ciężkiego niedokrwienia. U 8 z tych 17 pacjentów (5 w grupie abciximabu i 3 w grupie placebo) przeprowadzono aortocoronary bypass surgery. Częstość zgonu lub dużego zawału serca wynosiła 2% (21 pacjentów) w grupie abciximabu i 2% (17 pacjentów) w grupie placebo (P = 0,51). Łączna częstość zgonów lub zawałów serca wynosiła 4 procent (43 pacjentów) w grupie abciximab i 4 procent (42 pacjentów) w grupie placebo (P = 0,91). Rycina 2. Rycina 2. 30-dniowa skumulowana częstość występowania pierwotnego punktu końcowego – zgon, zawał mięśnia sercowego lub pilna rewaskularyzacja naczyń docelowych – w grupach Abciximab i Placebo. Ryc. 3. Ryc. 3. 30-dniowa częstość występowania i względne ryzyko pierwotnego punktu końcowego – zgon, zawał mięśnia sercowego lub pilna rewaskularyzacja naczyń docelowych – w różnych podgrupach. Względne ryzyko związane ze stosowaniem abcyksymabu w porównaniu z placebo pokazano z 95-procentowymi przedziałami ufności.
Figura 2 pokazuje skumulowane krzywe zapadalności dla pierwotnego punktu końcowego badania: śmierć, zawał mięśnia sercowego lub pilna rewaskularyzacja naczynia docelowego. 30-dniowa częstość występowania pierwotnego punktu końcowego wynosiła 4 procent (45 pacjentów) w grupie abciximabu i 4 procent (43 pacjentów) w grupie placebo (względne ryzyko związane z abcyksymabem, 1,05, 95 procent przedziału ufności, 0,69 do 1,59; P = 0,82). Rysunek 3 pokazuje wyniki analiz w różnych podgrupach populacji.
Analiza bezpieczeństwa
Dwunastu pacjentów (1 procent) w grupie abciximabu i ośmiu pacjentów (1 procent) w grupie placebo miało poważne komplikacje związane z krwawieniem (p = 0,37). Częstość występowania drobnych powikłań krwotocznych wynosiła 2% (27 pacjentów) w grupie abciximabu i 2% (21 pacjentów) w grupie placebo (p = 0,38). Głęboka trombocytopenia wystąpiła u 10 pacjentów (1 procent) w grupie abciximabu, w porównaniu z nikim w grupie placebo (p = 0,002). Konieczne było przetoczenie produktów krwiopochodnych u 26 pacjentów (2%) w grupie leczonej abciximabem iu 10 pacjentów (1%) w grupie placebo (p = 0,007).
Dyskusja
Oceniliśmy, czy podanie abciksimabu antagonisty glikoproteiny IIb / IIIa zmniejszyło częstość występowania powikłań niedokrwiennych u pacjentów poddawanych planowemu umieszczeniu stentu po leczeniu 600 mg dawki nasycającej klopidogrelu. Głównym odkryciem było to, że stosowanie abcyksymabu wiązało się z brakiem klinicznie mierzalnych korzyści w ciągu 30 dni po zabiegu. Chociaż ogólna częstość występowania powikłań krwotocznych była niska w tym badaniu, abciximab był związany ze zwiększoną częstością głębokiej trombocytopenii i konieczności transfuzji produktów krwiopochodnych. W badaniu nie można było bezpośrednio ocenić korzyści dużej dawki nasycającej klopidogrelu, ponieważ wszyscy pacjenci w badaniu otrzymali go
[hasła pokrewne: lowastatyna, bikalutamid, bupropion ]
[więcej w: lowastatyna, zimne aglutyniny, medinet wrocław ]

0 thoughts on “Badanie kliniczne abciximabu w elektywnej przezskórnej interwencji wieńcowej po wcześniejszym leczeniu klopidogrelem ad 5”

  1. korzystnie działaja na zmiejszenie cukru, cholesterolu i wzmocnienie naczyń krwionosnych