Skip to content

Stent na bazie polimerazy, eluujący Paclitaxel u pacjentów z chorobą wieńcową ad

1 rok ago

496 words

Kliniczne kryteria wykluczenia obejmowały wcześniejsze lub planowane brachyterapię wewnątrznaczyniową w naczyniu docelowym lub dowolnym stencie uwalniającym lek; zawał mięśnia sercowego w ciągu 72 godzin przed rejestracją; frakcja wyrzutowa lewej komory mniejsza niż 25 procent; krwotoczne okaleczenia; przeciwwskazania lub uczulenie na aspirynę, tienopirydyny, paklitaksel lub stal nierdzewną; historia anafilaksji w odpowiedzi na jodowany kontrast; stosowanie paklitakselu w ciągu 12 miesięcy przed rozpoczęciem badania lub bieżącym stosowaniem kolchicyny; poziom kreatyniny w surowicy większy niż 2,0 mg na decylitr (177 .mol na litr), liczba leukocytów mniejsza niż 3500 na milimetr sześcienny lub liczba płytek krwi mniejsza niż 100 000 na milimetr sześcienny; niedawno pozytywny test ciążowy, karmienie piersią lub możliwość przyszłej ciąży; współwystępujące schorzenia, które ograniczają oczekiwaną długość życia do mniej niż 24 miesięcy lub które mogą wpłynąć na zgodność pacjenta z protokołem; oraz bieżący udział w innych badaniach. Badanie zostało zatwierdzone przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym centrum uczestniczącym, a kolejni, uprawnieni pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Przed cewnikowaniem pacjenci otrzymywali 325 mg aspiryny i 300 mg doustnej dawki klopidogrelu, uzyskano elektrokardiogram w linii podstawowej, a zmierzono poziom kinazy kreatynowej i izoenzym. Następnie oceniano kwalifikowalność angiograficzną do włączenia: pacjenci musieli mieć pojedynczą zmianę docelową ze średnicą naczynia referencyjnego przy wizualnym badaniu 2,5 do 3,75 mm i długość zmiany 10 do 28 mm, którą można pokryć pojedynczym stentem do badań. Kryteria wykluczenia angiograficznego obejmowały zmianę lewego lub głównego ogniska, umiarkowane lub poważne zwapnienie naczynia docelowego lub zmiany chorobowej, krętość lub kątowanie, bifurkację docelowej zmiany (zdefiniowanej przez boczną gałąź o średnicy większej niż 2,0 mm i ponad 50% zwężenie), niedrożne uszkodzenie docelowe (tromboliza w zawale mięśnia sercowego stopnia 0 lub 1) lub skrzeplina. Pacjenci byli również wykluczeni, jeśli planowano użycie aterektomii lub balonu do cięcia przed stentowaniem. Rekrutacja była dozwolona po pomyślnym leczeniu jednej dodatkowej nieodstygunowanej zmiany w niestrzeżonym naczyniu przed randomizacją.
Randomizacja i implantacja stentu
Randomizacja była prowadzona przez telefon i była stratyfikowana w zależności od obecności lub nieobecności leczonej medycznie cukrzycy i rozmiaru naczynia (mniej niż 3,0 mm w porównaniu z 3,0 mm lub więcej). Pacjenci zostali przydzieleni w równych proporcjach metodą podwójnie ślepej próby z użyciem losowych numerów seryjnych do leczenia stentem o powolnym uwalnianiu, opartym na polimerach, uwalniającym paklitaksel (TAXUS, Boston Scientific) lub wizualnie nierozróżnialnym stentem z gołego metalu (EXPRESS, Boston Scientific). Niefrakcjonowaną heparynę podawano zgodnie ze standardową praktyką, a stosowanie inhibitorów glikoproteiny IIb / IIIa było według uznania operatora. Po obowiązkowym rozszerzeniu przy użyciu balonu: stosunek tętnicy 1: 1, stent o odpowiedniej wielkości (około 2 do 4 mm dłuższy niż zmiana, ze stosunkiem średnicy stentu do dystalnej średnicy naczynia referencyjnego od do 1,1: 1) został wszczepiony pod ciśnieniem co najmniej 12 atm
[więcej w: cilostazol, Mimośród, Leukocyturia ]
[przypisy: mgiełka zabłocka, prostaglandyny, beamed piła ]

0 thoughts on “Stent na bazie polimerazy, eluujący Paclitaxel u pacjentów z chorobą wieńcową ad”